Nòt la près

Fondasyon “Zanmi Timoun” pè sitiyasyon viktim trafik moun ann Ayiti, pami plizyè milye timoun vilnerab yo.

Nan okazyon 30 Jiyè 2023, Jounen Mondyal pou Diyite Viktim Trafik Moun, Fondasyon “Zanmi Timoun” imilye ak zak ki konparab ak trafik moun ann Ayiti. Sitiyasyon povrete ekstrèm kote plizyè milye timoun ayisyen ap viv la favorize trafik timoun atravè adopsyon entènasyonal ak etablisman òfelina ki pa respekte estanda nasyonal ak entènasyonal yo. Anplis de sa, anpil timoun ayisyen se viktim trafik nan Repiblik Dominikèn nan rezon pou mande charite, pwostitisyon ak lòt fòm pratik ilegal ki afekte diyite yo. Bò kote ayisyen an, anviwon 300 mil timoun ki nan sitiyasyon domestik toujou ap viv san pwoteksyon leta epi lwen paran yo an vyolasyon dwa yo garanti nan lalwa ayisyen an ak konvansyon entènasyonal sou dwa timoun yo.

Fondasyon “Zanmi Timoun” lakrè tou pa ogmantasyon nan ka kidnaping, kidnaping pou ranson ki gaye ann Ayiti. Komès likratif sa a ak èt imen (timoun, fanm, gason) etabli an Ayiti pa gwoup ame ak konplis yo nan diferan nivo nan sosyete a se pi move fòm ensekirite ak krim ke peyi a te fè fas pandan de dènye ane yo. Malgre lwa ayisyèn nan rigoure, pa gen okenn kondanasyon pou trafikè moun nan tribinal ayisyen yo pandan twa ane youn apre lòt. Nan sans sa a, Fondasyon “Zanmi Timoun” konsène pa-konfòmite ak pwotokòl adisyonèl nan Konvansyon Nasyonzini kont Krim Òganize Transnasyonal ki vize pou anpeche, siprime ak pini trafik moun, sitou fanm ak timoun. . Leta ayisyen te ratifye enstriman entènasyonal sa a an 2009.

Konsidere kòm yon fòm esklavaj modèn, trafik moun konstitye yon afron nan diyite moun ak dwa moun. Sepandan, fenomèn sa a toujou ap agrandi atravè mond lan. Chak jou, gason, fanm ak timoun yo vann ak achte kòm machandiz pou tchoul, travay fòse, rekòlte ògàn ak lòt zak ilegal ki vyole lwa entènasyonal dwa moun. . Aktivite ilegal sa a jenere yon gwo kantite viktim, yo estime a prèske 25 milyon moun dapre Biwo Nasyonzini pou Dwòg ak Krim (UNODC).

Nan kontèks nasyonal ayisyen an, imigran ilegal ak timoun nan sèvis domestik se pami viktim pi renmen nan trafik moun. Efò otorite ayisyen yo ap fè nan batay pou elimine trafik moun diminye akòz plizyè faktè danjere ki febli Leta tankou: koripsyon, vyolans gang ki gaye toupatou, enstabilite enstitisyonèl, politik kriz, mizè ekstrèm pami lòt. Se poutèt sa Ayiti rete sou lis Nivo 2 Depatman Deta Etazini pou yon twazyèm ane konsekitif. Pou evite tonbe nan kategori 3, ki koresponn ak pi ba nivo evalyasyon an, fòk nou fè efò pou konbat fenomèn nan ann Ayiti. Fondasyon “Zanmi Timoun” fè remake ke yon seri rekòmandasyon te adrese gouvènman ayisyen an nan dènye rapò Depatman Deta Etazini. Rekòmandasyon sa yo sèvi kòm baz pou yon plan aksyon 2023-2024 kont trafik moun devlope pou Ayiti pa Komite Nasyonal pou konbat trafik moun (CNLTP). Plan sa a gen estrateji pou ranfòse efò sansibilizasyon, asistans, sipò pou viktim yo ak ranfòse kad legal kont trafik moun ann Ayiti.

Etandone sikonstans aktyèl yo k ap favorize tout fòm vyolasyon dwa moun, enkli trafik timoun, Fondasyon “Zanmi Timoun” ankouraje gouvènman pwovizwa a kreye yon klima an sekirite pou amelyore kondisyon lavi popilasyon ayisyen an. Fondasyon “Zanmi Timoun”, kòm òganizasyon dwa timoun, kwè ke gouvènman an dwe mennen ankèt sou tout ka trafik yo tou pou anpeche Ayiti tonbe nan nivo 3 an 2024. Sitiyasyon sa a ka mennen nan sanksyon entènasyonal grav kont Repiblik d Ayiti, tankou konjelasyon lajan ki fèt pou sèvis sosyal pou popilasyon an. Finalman, Fondasyon “Zanmi Timoun” mande pou aplike lwa sou trafik moun sevè pou pini moun ki komèt krim yo epi pwoteje viktim yo, sitou timoun ann Ayiti.

Fè nan Pòtoprens, 30 jiyè 2023

Manoach PRESNA
Manadjè Pwogram
+509 3396-1778

Leave a Reply