Dwa timoun yo

Jounen Mondyal kont Travay Timoun

Òganizasyon Entènasyonal Travay (OIT) te lanse premye Jounen Mondyal kont Travay Timoun an 2002 pou mete aksan sou anpil abi timoun k ap travay yo sibi. Objektif jounen sa a, ki fèt 12 jen chak ane, se ede kreye ak soutni mouvman mondyal kont travay timoun. Dapre Òganizasyon Entènasyonal Travay (OIT), konbat travay timoun ak eksplwatasyon se youn nan defi ki pi ijan nan epòk nou an. An 2007, plis pase 200 milyon timoun travay atravè mond lan, yo oblije fè sa paske siviv yo ak fanmi yo depann de li. Timoun sa yo fè travay ki mal devlopman mantal, fizik ak emosyonèl yo.

Kisa travay timoun ye?

Se pa tout travay timoun yo fè se travay. Pa egzanp, ede paran lakay yo, nan biznis fanmi an nan sèten kondisyon, touche yon ti kòb pòch andeyò lè lekòl oswa pandan vakans lekòl yo pa konsidere kòm travay timoun. Yon lòt bò, konsèp “travay timoun” se yon seri aktivite ki anpeche timoun yo anfans yo, potansyèl yo ak diyite yo epi ki andomaje edikasyon yo, sante yo, devlopman fizik ak mantal yo.

Men kèk egzanp sitiyasyon ki gen anpil risk ak travay timoun yo pa ta dwe janm fè men ki poutan yo ba yo regilyèman:

  •       Preparasyon, manyen ak aplikasyon pestisid toksik
  •       Itilizasyon zouti danjere e byen file
  •       Travay nan tanperati ekstrèm
  •       Kondwi machin agrikòl pwisan ak machin lou
  •       Twò okipe lè travay

Pifò travay timoun: agrikilti

Globalman, majorite timoun yo travay nan sektè agrikòl la. Sektè sa a anplwaye 132 milyon tifi ak ti gason ki gen laj 5 a 14, ki reprezante 70% nan tout timoun k ap travay atravè lemond. Timoun sa yo ede pwodui manje ak bwason nou konsome yo: grenn, kakawo, kafe, fwi, sik, lwil palmis, diri, te, tabak ak legim, elvaj bèt, elatriye. Agrikilti se jisteman youn nan sektè ki pi danjere e plis toujou pou timoun yo.

Yon lòt bò, travay ki adapte ak laj timoun nan epi ki pa entèfere ak lekòl li oswa aktivite lwazi yo ka konsidere kòm yon pati entegral nan yon lavi nòmal nan peyi a.

Yon souf espwa

Òganizasyon Entènasyonal Travay la te fikse objektif pou elimine piti piti tout fòm travay timoun atravè lemond, fè travay danjere pou timoun yo yon priyorite. Estrateji pou reyalize sa a konsantre sou diminye povrete, paske paran yo ofri yon chwa reyèl prefere pitit yo pa travay ak viv nan anfans yo. Pou diminye travay timoun, OIT ankouraje opòtinite travay desan pou paran yo epi eseye amelyore enstalasyon lekòl yo pou ede jwenn aksè nan edikasyon. Anplis de sa, OIT ap goumen pou fè respekte lwa: plizyè peyi gen lwa ki pwoteje timoun kont travay ak eksplwatasyon men pafwa yo inyore oswa yo pa aplike.

Konvansyon sou Dwa Timoun

Konvansyon Nasyonzini sou Dwa Timoun se yon kontra legal ke gouvènman yo siyen pou pwomèt pou pwoteje dwa tout timoun. Konvansyon an fè konnen chak timoun gen dwa pou yo jwenn edikasyon, pou jwe ak pou yon pwoteksyon reyèl kont eksplwatasyon ak travay.

Jounen Nasyonal pou Timoun

Nan okazyon 10 jen, “Jounen Nasyonal Timoun”, ak 12 jen, “Jounen Entènasyonal kont pi move fòm travay timoun”, UNICEF bat bravo pou Palman ayisyen an ratifye Konvansyon 138 ak 182.

Port au Prince, 8 jen 2007 – UNICEF bat bravo pou siyati pouvwa Egzekitif la apre ratifikasyon an, 15 me, inanim pa Palman an.