tèm ak kondisyon

 1. Entwodiksyon

Byenvini nan Fondasyon Zanmi Timoun (“Konpayi”, “nou”, “nou”, “nou”!

Kondisyon itilizasyon sa yo (“Tèm”, “Kondisyon pou Itilizasyon”) gouvène itilizasyon sitwèb nou an ki sitiye nan https://www.zanmitimoun.org (ansanm oswa endividyèlman “Sèvis”) Fondasyon Zanmi Timoun ki opere.

Règleman sou enfòmasyon prive nou an gouvène tou itilizasyon Sèvis nou an epi li eksplike kijan nou kolekte, pwoteje ak divilge enfòmasyon ki soti nan itilizasyon paj wèb nou yo.

Akò ou avèk nou gen ladann Kondisyon sa yo ak Règleman sou enfòmasyon prive nou an (“Akò”). Ou rekonèt ke ou te li ak konprann Akò yo epi ou dakò pou ou dwe respekte yo.

Si ou pa dakò ak (oswa pa ka respekte) Akò yo, ou ka pa sèvi ak Sèvis la, men tanpri fè nou konnen lè w voye yon imèl bay info@zanmitimoun.org pou nou ka eseye jwenn yon solisyon. Kondisyon sa yo aplike pou tout vizitè, itilizatè yo ak lòt moun ki vle jwenn aksè oswa itilize Sèvis la.

 1. Kominikasyon

Lè w sèvi ak Sèvis nou an, ou dakò abònman nan bilten, maketing oswa materyèl pwomosyonèl ak lòt enfòmasyon ke nou ka voye. Sepandan, ou ka refize resevwa nenpòt oswa tout kominikasyon sa yo nan men nou si w suiv lyen pou dezabònman an oswa voye yon imèl bay info@zanmitimoun.org.

 1. Konpetisyon, konkou ak pwomosyon

Nenpòt konkou, konkou oswa lòt pwomosyon (kolektivman, “Pwomosyon”) ki disponib atravè Sèvis la ka gouvène pa règ ki separe ak Regleman Sèvis sa yo. Si w patisipe nan pwomosyon, tanpri revize règ aplikab yo ak règleman sou enfòmasyon prive nou an. Si règ yo pou yon pwomosyon konfli ak kondisyon sa yo pou itilize, règ yo pou pwomosyon yo ap aplike.

 1. Kontni

Kontni yo jwenn sou oswa atravè Sèvis sa a se pwopriyete Fondasyon Zanmi Timoun oswa itilize avèk otorizasyon li. Ou pa gen dwa distribye, modifye, transmèt, reitilize, telechaje, repibliye, kopye oswa itilize Kontni sa yo, an antye oswa an pati, pou rezon komèsyal oswa pou itilizasyon pèsonèl, san pèmisyon eksprime alekri anvan nou an.

 1. Itilizasyon entèdi

Ou ka itilize sèvis la sèlman pou rezon legal epi an akò ak Regleman yo. Ou dakò pa sèvi ak Sèvis la:

0.1. Nan nenpòt fason ki vyole nenpòt lwa oswa règleman nasyonal oswa entènasyonal ki aplikab.

0.2. Nan bi pou eksplwate, blese oswa eseye eksplwate oswa mal minè nan nenpòt fason lè yo ekspoze yo nan kontni ki pa apwopriye oswa otreman.

0.3. Transmèt oswa pwokire voye nenpòt ki piblisite oswa materyèl pwomosyonèl, ki gen ladan nenpòt “papò tenten,” “lèt chèn,” “spam,” oswa nenpòt lòt demann menm jan an.

0.4. Imite oswa eseye imite konpayi an, yon anplwaye Konpayi, yon lòt itilizatè, oswa nenpòt lòt moun oswa antite.

0.5. Nan nenpòt fason ki vyole dwa lòt moun, oswa nan nenpòt fason ki ilegal, menase, fwod oswa danjere, oswa an koneksyon avèk nenpòt objektif oswa aktivite ilegal, fwod oswa danjere.

0.6. Angaje nan nenpòt lòt konduit ki mete restriksyon sou oswa anpeche nenpòt moun itilize oswa jwi sèvis la, oswa ki, jan nou detèmine, ka mal oswa ofanse Konpayi an oswa itilizatè yo nan Sèvis la oswa ekspoze yo nan responsablite.

Anplis de sa, ou dakò pa:

0.1. Sèvi ak Sèvis nan nenpòt fason ki ta ka enfim, twòp chaj, domaj, oswa andikape Sèvis la oswa entèfere ak nenpòt lòt pati sèvi ak Sèvis la, ki gen ladan kapasite yo angaje yo nan aktivite an tan reyèl atravè Sèvis la.

0.2. Sèvi ak nenpòt robo, arenyen oswa lòt aparèy otomatik, pwosesis oswa mwayen pou jwenn aksè nan Sèvis la pou nenpòt rezon, ki gen ladan siveyans oswa kopye nenpòt materyèl sou Sèvis la.

0.3. Sèvi ak nenpòt pwosesis manyèl pou kontwole oswa kopye nenpòt materyèl sou Sèvis la oswa pou nenpòt lòt rezon san otorizasyon san konsantman alekri anvan nou an.

0.4. Sèvi ak nenpòt aparèy, lojisyèl oswa woutin ki entèfere ak fonksyone apwopriye nan Sèvis la.

0.5. Entwodwi viris, trojans, vè, bonm lojik oswa lòt materyèl ki move oswa teknolojik danjere.

0.6. Eseye jwenn aksè san otorizasyon nan, entèfere ak, domaje oswa deranje nenpòt pati nan Sèvis la, sèvè a sou ki sèvis la estoke, oswa nenpòt sèvè, òdinatè oswa baz done ki konekte ak Sèvis la.

0.7. Atak sou sèvis la lè l sèvi avèk yon atak refi sèvis oswa yon atak refi distribiye sèvis.

0.8. Fè nenpòt aksyon ki ta ka domaje oswa falsifye evalyasyon konpayi an.

0.9. Sinon, eseye entèfere ak fonksyone kòrèk la nan sèvis la.

 1. Analiz

Nou ka itilize founisè sèvis twazyèm pati pou kontwole ak analize itilizasyon Sèvis nou an.

 1. Itilizasyon pa minè yo entèdi

Sèvis la fèt sèlman pou aksè ak itilizasyon pa moun ki gen omwen dizwit (18) ane. Lè w gen aksè oswa itilize Sèvis la, ou garanti epi reprezante ke ou gen omwen dizwit (18) ane epi ou gen tout otorite, dwa ak kapasite pou antre nan akò sa a epi respekte tout tèm ak kondisyon Sèvis la. Regleman. Si ou pa gen omwen dizwit (18) ane, ou entèdi pou w gen aksè ak itilize Sèvis la.

 1. Kont

Lè ou kreye yon kont avèk nou, ou garanti ou gen plis pase 18 an epi enfòmasyon ou ba nou yo egzat, konplè epi aktyèl tout tan. Enfòmasyon ki pa kòrèk, ki enkonplè oswa ki demode ka lakòz revokasyon imedya kont ou sou Sèvis la.

Ou responsab pou kenbe konfidansyalite kont ou ak modpas ou, ki gen ladan, men pa limite a, limite aksè nan òdinatè w lan ak/oswa kont ou. Ou dakò aksepte responsablite pou tout aktivite oswa aksyon ki fèt anba kont ou ak/oswa modpas ou, kit modpas ou se ak sèvis nou an oswa yon sèvis twazyèm pati. Ou dwe notifye nou imedyatman lè w vin konnen nenpòt vyolasyon sekirite oswa itilizasyon kont ou san otorizasyon.

Ou pa gendwa sèvi ak non itilizatè kòm non yon lòt moun oswa yon antite oswa ki pa legalman disponib pou itilize, yon non oswa mak komèsyal ki sijè a nenpòt dwa yon lòt moun oswa antite ki pa ou, san otorizasyon apwopriye. Ou pa gen dwa itilize kòm non itilizatè okenn non ki ofansif, vilgè oswa obsèn.

Nou rezève dwa pou refize sèvis, mete fen nan kont, retire oswa modifye kontni, oswa anile lòd nan sèl diskresyon nou an.

 1. Pwopriyete entelektyèl

Sèvis la ak kontni orijinal li (eksepte Kontni itilizatè yo bay), karakteristik ak fonksyonalite yo se epi yo pral rete pwopriyete eksklizif Zanmi Timoun Foundation ak lisans li yo. Sèvis la pwoteje pa copyright, trademark, ak lòt lwa nan peyi etranje. Yo pa ka itilize mak komèsyal nou yo an koneksyon avèk okenn pwodwi oswa sèvis san konsantman ekri alavans Zanmi Timoun Foundation.

 1. Règleman sou Copyright

Nou respekte dwa pwopriyete entelektyèl lòt moun. Se politik nou pou reponn nenpòt reklamasyon ke Kontni ki afiche sou Sèvis la vyole copyright oswa lòt dwa pwopriyete entelektyèl (“Enfraksyon”) nenpòt moun oswa antite.

Si ou se yon pwopriyetè copyright oswa otorize sou non yon pwopriyetè copyright epi kwè ke travay ki gen dwadotè yo te kopye nan yon fason ki konstitye vyolasyon copyright, tanpri soumèt plent ou pa imèl bay info@zanmitimoun.org, ak liy sa a: ” Vyolasyon Copyright” epi mete nan plent ou a yon deskripsyon detaye sou swadizan vyolasyon an, jan sa endike anba a, anba “ Avi DMCA ak Pwosedi pou Reklamasyon Vyolasyon Copyright »

Ou ka responsab pou domaj (ki gen ladan depans ak frè avoka) pou defòmasyon oswa reklamasyon move lafwa konsènan vyolasyon copyright ou pa nenpòt kontni yo jwenn sou ak / oswa atravè Sèvis la.
11. Avi DMCA ak Pwosedi pou Reklamasyon Vyolasyon Copyright

Ou ka soumèt yon notifikasyon dapre Digital Millennium Copyright Act (DMCA) lè w bay Ajan Dwèt nou an enfòmasyon sa yo alekri (gade 17 U.S.C 512(c)(3) pou plis detay):

0.1. yon siyati elektwonik oswa fizik moun ki otorize pou aji nan non pwopriyetè copyright la;

0.2. yon deskripsyon travay ki gen dwadotè ke ou reklame yo te vyole, ki gen ladan URL (sa vle di adrès paj wèb) kote travay ki gen dwadotè a egziste oswa yon kopi travay ki gen dwadotè a;

0.3. idantifikasyon URL la oswa lòt kote espesifik sou Sèvis la kote materyèl ke ou reklame vyole a ye;

0.4. adrès ou, nimewo telefòn ou ak adrès imel ou;

0.5. yon deklarasyon pa ou ke ou gen yon kwayans bòn fwa ke itilizasyon an diskite pa otorize pa pwopriyetè a copyright, ajan li yo, oswa lalwa;

0.6. yon deklarasyon pa ou, ki fèt anba penalite pou fo temwayaj, ke enfòmasyon ki anwo yo nan avi ou a egzat epi ke ou se pwopriyetè copyright oswa otorize pou aji sou non pwopriyetè copyright la.

Ou ka kontakte ajan Copyright nou an pa imèl nan info@zanmitimoun.org.

 1. Erè rapò ak kòmantè

Ou ka bay nou dirèkteman nan info@zanmitimoun.org oswa atravè sit twazyèm pati ak zouti ki gen enfòmasyon ak fidbak konsènan erè, sijesyon pou amelyorasyon, lide, pwoblèm, plent ak lòt bagay ki gen rapò ak Sèvis nou an (“Kòmantè”). Ou rekonèt epi dakò ke: (i) ou p ap kenbe, jwenn oswa reklame okenn pwopriyete entelektyèl oswa lòt dwa, tit oswa enterè nan oswa nan Feedback la; (ii) Konpayi ka gen lide devlopman ki sanble ak Kòmantè yo; (iii) Kòmantè yo pa genyen enfòmasyon konfidansyèl oswa propriétaires sou ou oswa nenpòt twazyèm pati; epi (iv) Konpayi an pa sijè a okenn obligasyon konfidansyalite konsènan Kòmantè yo. Nan ka transfere de de an komen nan Feedback la pa posib akòz lwa obligatwa ki aplikab yo, ou bay Konpayi an ak afilye li yo yon eksklizif, transfere, irevokabl, gratis, sou-lisans, dwa san limit pou itilize ak tout tan tout tan (ki gen ladan kopye, modifye, kreye travay derive, pibliye, distribye ak komèsyalize) Kòmantè nan nenpòt fason ak pou nenpòt ki rezon.

 1. Lyen ki mennen nan lòt sit entènèt

Sèvis nou an ka genyen lyen ki mennen nan sit wèb twazyèm pati oswa sèvis ki pa posede oswa kontwole pa Zanmi Timoun Foundation.

Zanmi Timoun Foundation pa gen okenn kontwòl sou, epi li pa asime okenn responsablite pou, kontni an, règleman sou enfòmasyon prive, oswa pratik nan nenpòt sit entènèt twazyèm pati oswa sèvis. Nou pa garanti ofrann antite/moun sa yo oswa sit entènèt yo.

OU REKONÈ AK DAKÒ KONPANSYON AN PAP RESPONSAB, DIRÈKTEMAN OSWA ENDIRECKTEMAN, POU NENPÒT DOGAJ OUBYEN PÈT KÒZ KI KOZÈ OSWA KÒM KI KOZE OU AN RELÈ AK ITILIZYON OSWA KONPANSYON SOU NENPÒT KONTISYON SA YO, BYEN OU SÈVIS SOU YON SÈVIS. SIT WEB SA YO OSWA SÈVIS TWAZI PATI.

NOU KONSÈY OU POU LI KONDISYON SÈVI AK PWOGLISIS SOU KONFIDITE NENPÒT WEBSITE OSWA SÈVIS TWAZI PATI KE OU VIZITE.

 1. Eksklizyon nan garanti

SÈVIS SA YO SE KONPAYI AN BÒNI SOU YON BAZ “KÒM YO” AK “JAN DISPONIB”. KONPANSYON AN PA FÈ OKENN REPREZANTASYON OSWA GARANTI OKENN KALITE, EXPRESSO OSWA IMPLICITE, KONSÈF OPERASYON SÈVIS YO, OSWA ENFÒMASYON, KONTENI OSWA MATERYÈL YO ENKLI LA. OU DAKÒ EXPRESMAN KE SÈVIS SA YO, KONTENI YO AK NENPÒT SÈVIS OSWA ATIK OU JWENN NAN NOU SE SÈL RISK OU.

NI KONPAYI A NI OKENN MOUN KI ASOSYE AK KONPAYI A PA FÈ OKENN GARANTI OSWA REPREZANTAYON KONSÈNAN KONPLETITE, SEKIRITE, FYABILITE, KALITE, PREZISYON OSWA DISPONIBlite SÈVIS YO. San yo pa limite pi wo a, ni konpayi an ni okenn moun ki asosye ak konpayi an reprezante oswa manda ke Sèvis yo, kontni yo oswa nenpòt ki sèvis oswa atik yo jwenn nan Sèvis yo pral egzat, serye, erè-gratis oswa dezòd gratis, ki domaj yo pral KORIJE AK SÈVIS OSWA SÈVÈ KI DISPONIB YO A SAN VIRIS OSWA LÒT KONPONNAN NWESE OSWA SÈVIS OSWA NENPÒT SÈVIS OSWA ATIK YO JWENN ATRAVER SÈVIS YO PRAL SATISFÈ KONDISYON OU YO.

KONPAYI AN REJETE TOUT GARANTI KI GEN KÒT KALITE, KIT KI EXPRESSO OSWA IMPLICITE, LEGAL OSWA OTREMAN, KI ENKLI, MEN PA LIMITE A NENPÒT GARANTI KOMPLEKSYON, KI PA VOLIKASYON AK APTITE POU YON ITILIZASYON ESPESYAL.

SILMAN AN PA AFFEKTE OKENN GARANTI KI PA KAPAB ESkli NI LIMITE ANBA LWA KI APPLIKE.

 1. Limitasyon responsablite

SÒF SA LWA ENTÈDI, OU RETE NOU AK OFISYE, DIREKTÈ, ANPLWAYE, AK AJAN NOU YO SAN DANJANS POU NENPÒT DOMAJ ENDRÈK, PINITIF, ESPESYAL, AK ENSIDAN OU BYEN KONSEKANS, KELANSANMAN KAPAB (KENKLI PWOFÈ AVOKA, AK PWOFÈ AK PWOFÈ AVOKA AK PWOFÈ AK PWOFÈ AK PWOBLÈ OSWA POU JIJÈ OUBYEN APÈL, SI LI APLIKAB, KIT KI ENSTISTITE OU NON DISPIT OUBYEN ARBITRAJ), KIT KI NAN YON AKSYON KONTRA, NEGLIJANS OUBYEN LÒT AKÒ, OSWA KI DEZITE AK ÒKÒMAN SA A, KI KI ENKLI YON PWOMISATION. BLESI OUBYEN DOGAJ PWOPRIYETE, KI DEZITE NAN AKÒ SA A AK NENPÒT VYOLASYON OU LWA, LWA, LWA FEDERAL, ETA OSWA LOCAL, ESTATI, RÈG OSWA RÈGLEMAN, MENM SI KONPAYI AN TE AVÈKMAN SOU POSIBILITE SA A. SÒF SA LWA ENTÈDI, NAN KÒK YON RESPONSABILITE KONPAYI AN, LI PRAL LIMITE A KANTITE YO PEYE POU PWODWI AK/OSWA SÈVIS YO, AK PAP GEN NENPÒT SIRKONSTANS KI DOGAJ KONSEKANS OSWA PINITIF. KÈK ETA PA PÈMÈ EKKSZISYON OSWA LIMITATION DOMASYON PINITIF, AK ENSIDAN, OSWA KONSEKANS, DONK LIMITASYON OSWA EKKSZISYON AN AVAN KA PA APLIKE POU OU.

 1. Revokasyon

Nou ka mete fen nan oswa sispann kont ou epi anpeche aksè nan Sèvis la imedyatman, san avètisman davans oswa responsablite, nan sèl diskresyon nou an, pou nenpòt ki rezon ak san limitasyon, ki gen ladan men pa limite a yon vyolasyon Regleman yo.

Si ou vle mete fen nan kont ou a, ou ka senpleman sispann sèvi ak Sèvis la.

Tout dispozisyon ki nan Kondisyon yo ki pa nati yo ta dwe siviv revokasyon yo dwe siviv revokasyon, ki gen ladan, san limitasyon, dispozisyon pwopriyetè, egzijans garanti, endomajman ak limit responsablite.

 1. Lwa ki aplikab

Kondisyon sa yo pral gouvène ak entèprete an akò ak lwa ann Ayiti, ki lwa aplikab yo dwe aplike nan Akò a san yo pa konsidere konfli dispozisyon lalwa li yo.

Echèk nou fè respekte nenpòt dwa oswa dispozisyon Kondisyon sa yo pa pral konsidere kòm yon dispans dwa sa yo. Si yon tribinal jwenn nenpòt dispozisyon nan Kondisyon sa yo ki pa valab oswa ki pa ka aplike, rès dispozisyon ki nan Kondisyon sa yo ap rete an vigè. Kondisyon sa yo konstitye tout akò ki genyen ant nou konsènan Sèvis nou an, epi ranplase ak ranplase nenpòt akò anvan nou ta ka genyen ant nou konsènan Sèvis la.

 1. Chanjman nan Sèvis la

Nou rezève dwa pou retire oswa modifye Sèvis nou an, ak nenpòt sèvis oswa materyèl nou bay atravè Sèvis la, nan sèl diskresyon nou ak san avètisman. Nou pa pral responsab si, pou nenpòt rezon, tout oswa nenpòt pati nan Sèvis la pa disponib nan nenpòt ki lè oswa pou nenpòt ki peryòd. Detanzantan, nou ka limite aksè a sèten pati nan Sèvis la, oswa tout Sèvis la, bay itilizatè yo, ki gen ladan itilizatè ki anrejistre.

 1. Chanjman nan Kondisyon yo

Nou ka modifye Kondisyon yo nenpòt ki lè lè nou poste Kondisyon modifye yo sou sit sa a. Se responsablite w pou w revize Kondisyon sa yo detanzantan.

Si w kontinye sèvi ak Platfòm la apre afiche Kondisyon revize a, sa vle di ou aksepte epi dakò ak chanjman yo. Ou dwe tcheke paj sa a souvan pou ou konnen nenpòt ki chanjman, paske yo obligatwa pou ou.

Lè w kontinye jwenn aksè oswa itilize Sèvis nou an apre nenpòt ki revizyon vin anvigè, ou dakò pou w respekte kondisyon ki revize yo. Si ou pa dakò ak nouvo kondisyon yo, ou pa gen otorizasyon ankò pou itilize Sèvis la.

 1. Egzansyon ak separasyon

Pa gen okenn dispans konpayi an nan nenpòt tèm ki tabli nan Kondisyon yo dwe konsidere kòm yon dispans plis oswa kontinye nan tèm sa a oswa nenpòt lòt tèm, epi nenpòt echèk nan konpayi an nan reklame nenpòt dwa oswa dispozisyon anba Kondisyon yo pa dwe konstitye pa yon dispans. nan dwa oswa dispozisyon sa a.

Si yon tribinal oswa yon lòt tribinal ki gen jiridiksyon konpetan jwenn nenpòt dispozisyon nan Kondisyon yo pa valab, ilegal oswa ki pa ka aplike pou nenpòt rezon, dispozisyon sa a pral elimine oswa limite nan limit minimòm pou rès dispozisyon ki nan Kondisyon yo ap rete nan tout fòs ak efè. ak efè.

 1. Rekonesans

PA ITILIZE SÈVIS LA OSWA LÒT SÈVIS NOU BORINI, OU REKONÈ KE OU TE LI KONDISYON POU ITILIZ SA YO EPI DAKÒ POU YO LAJAN.

 1. Kontakte nou

Tanpri voye fidbak ou, kòmantè, demann sipò teknik pa imèl: info@zanmitimoun.org.