Nòt la près

Fondasyon “Zanmi Timoun” defann tout respè Konvansyon sou Dwa Timoun yo

Konvansyon sou Dwa Timoun (CRC), yon tèks ki fèt pou pwoteje timoun atravè lemond, enkli timoun Ayiti, te ratifye nan dat 23 desanm 1994 pa Leta ayisyen. Tèks sa a, ki obligatwa dapre lalwa entènasyonal, gen menm siyifikasyon an pou tout eta manm Nasyonzini yo. Li mete aksan sou dwa sivil, politik, ekonomik, sosyal ak kiltirèl Timoun nan ansanm ak mekanis pou aplike dispozisyon sa yo. Anplis de sa, li mete aksan sou divès ka vyolasyon dwa timoun yo. Kidonk, depi plis pase 30 lane, soumèt bay sèvis timoun, moun ki majinalize yo, ki pi vilnerab nan katye ouvriye yo, dokiman sa a ki gen 54 atik soulve anpil ti enterè nan men Leta ayisyen. Dapre obsèvasyon sa a, Fondasyon “Zanmi Timoun”, yon òganizasyon pou defans ak pwomosyon dwa timoun yo, swete tout bon aplikasyon dokiman sa a genyen yon enpòtans legal entènasyonal.

An reyalite, tandans konsènan dwa timoun ann Ayiti pa chanje depi yo kontinye vyole yo, malgre efò sèten òganizasyon dwa moun fè, tankou Fondasyon “Zanmi Timoun”. Yon lòt bò, se obligasyon pou Leta ayisyen bay chak senk (5) ane, yon rapò sou evolisyon pwoteksyon timoun nan Nasyonzini (ONU) e sa, pou gen pi bon kontwòl. Kidonk, Zanmi Timoun plede pou yon nouvo rapò nan men gouvènman ayisyen an sou pwogrè ki fèt nan jwisans dwa timoun yo jan sa preskri nan Konvansyon sou dwa timoun nan atik 44 ak 45 li yo.

Anplis de sa, Zanmi Timoun note ke sitiyasyon an ap bloke malerezman sou diferan kategori dwa timoun yo. Mank lwazi, ensekirite alimantè, anviwònman lekòl ki pa ansekirite, rekritman timoun nan gwoup ame, deplasman fòse timoun yo nan fanmi yo, e menm separasyon kèk timoun ak paran yo, imigrasyon iregilye nan Repiblik Dominikèn, pami lòt moun se anpil bagay chak jou. pwoblèm timoun ayisyen yo. Avèk tout bagay sa yo nan tèt ou, se Leta ayisyen pou garanti respè skrupil pou dwa timoun nan.

Kidonk, nan okazyon dat ratifikasyon konvansyon sou Dwa Timoun Ayiti a, Zanmi Timoun kwè li nesesè pou Leta, kòm garanti tout dwa moun, sitou dwa timoun yo, defini yon pwoteksyon sosyal. politik an favè yo epi pran tout mezi lejislatif ak administratif apwopriye pou asire respè dwa fondamantal timoun ann Ayiti.

Fè nan Pòtoprens, 23 desanm 2022

Joseph Richard FORTUNÉ
Manadjè kominikasyon
Tel: 509 3187 73 63 / 3387 06 88